Vekst i oppdrettsnæringen er betinget av rettmessige inntekter til kommunene

Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt

Årsmøtet i NFKK 2017: Møteleder Jan Erik Larsen sammen med Trond Giske og Per Sandberg under debatt om havbruksnæringen.
Foto: Mads Opsahl


Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt. Konkret ber NFKK om at det som incitament for tilrettelegging og som kompensasjon for arealbeslag, innføres en areal- eller produksjonsavgift snarest, og at den fordeles i henhold til kriteriene for det vedtatte havbruksfondet, det vil si i henhold til andel tildelt lokal biomasse (lokal-MTB) i den enkelte kommune.

Det er et klart politisk mål å femdoble produksjonen i havbruksnæringen innen 2050. Norske kommuner ønsker å bidra til denne veksten.

Skal norske kommuner bidra til denne veksten er det helt sentralt at kommunene som legger til rette for næringen også får sin rettmessige del av verdiskapingen. Lokalsamfunnet må få noe tilbake for beslaglegning av arealer i kommunene.

NFKK forventer mer til fylkesveier og havner

Gode kommunikasjoner er vesentlig for at ressursene langs kysten kan hentes ut og foredles før de går til markedet nasjonalt og internasjonalt. Gode og trygge kommunikasjoner er også viktig for rekruttering av arbeidskraft og for trivsel for de som bor og arbeider i næringene langs kysten.

Fylkesveiene er det sentrale veinettet til fjord- og kystdistriktene og viktig for både næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner. I regjeringens forslag til transportplan er det satt opp en ramme på 15,6 milliarder kroner for fornying og opprusting av fylkesveiene. NFKK mener det blir umulig å fornye og ruste opp det fylkeskommunale vegnettet med en slik ramme, og ber partiene på Stortinget høyne rammen. NFKK vil også beklage at det ikke er lagt opp til en vedlikeholdsplan for fylkesveiene slik Transportetatenes forslag til nasjonal transportplan gjorde.

Sjøtransport og fiskerihavner

Frem mot 2030 er det forventet en økning i transportarbeidet på 30 prosent. Dette vil blant annet medføre stor belastning på store deler av veinettet. Sjøtransport er et godt alternativ til veitransport, ikke minst ved transport av større mengder gods. Vi vet at mer sjøtransport vil redusere både veislitasjen og bidra til redusert ulykkesnivå. Samtidig spiller havnene en viktig rolle i utviklingen i «den blå åker». NFKK mener derfor en god satsing på fiskerihavner er viktig i årene som kommer, og forventer at flere prosjekter prioriteres i første del av planperioden.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer