Strammer inn reglene for lusemiddelbruk

Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler i oppdrettsnæringen.

- Bruken av ulike lusemidler har økt, og det er nå nødvendig å være føre var, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring endringer av regelverket på i hovedsak tre områder:

For å beskytte aktive rekefelt og eventuelt andre sårbare områder, foreslås å stille krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt, kan eller ikke kan foregå.

For å forebygge opphopning av rester av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) under anleggene som bruker slike stoffer, foreslås å forlenge tiden mellom hver gang slike stoffer kan brukes, og at de ikke kan brukes om ikke miljøtilstanden under anleggene (MOM-B) er god. Videre foreslås det at kitinsyntesehemmere ikke kan brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

I tillegg foreslås at oppdretter i større grad enn i dag må vurdere risiko for negative miljøeffekter og innarbeide risikoreduserende tiltak ved behandling mot lakselus i sitt planverk.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.


Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer