Ny vekst, stolt historie: Regjeringens havstrategi

Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting.


- Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg i pressemelding fra regjering.no.

Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

- Ressursene i havet er premiss for sterke lokalsamfunn langs kysten. Det er positivt at regjeringen nå satser på å utnytte mulighetene, sier daglig leder Kjell-Olav Gammelsæter i nettverk fjord og kystkommuner (NFKK). Så er det viktig å minne om at kommunene ikke bare skal bidra som tilretteleggere, men også må få noe igjen for den verdiskapingen som skjer, eksempelvis innen havbruk.

Størst mulig samlet bærekraftig verdiskapning og sysselsetting

Regjeringens hovedmål med strategien er å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. For å nå hovedmålet vil regjeringen arbeide langs tre spor:

  1. Regjeringen vil bidra til gode ramme­betingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regule­ring av havnæringene
  2. Regjeringen vil legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse
  3. Regjeringen vil styrke de norske havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bistå i arbeidet med markedsadgang, internasjonalisering og profilering av havnæringene

Kystkommunene kilde til vekst for hele landet.

OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv.

Strategien legger opp til at de norske havnæringene skal utvikles med basis i eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse.

Blå vekst gjennom grønn omstilling

De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Strategien vil bygge videre på og se de maritime næringene i sammenheng. Regjeringens målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon.

Myndighetene må legge til rette

Det er store muligheter i havnæringene, men skal det realiseres må myndighetene bidra. Dette påpeker strategien; «….Myndighetene skal bidra til at vilkår og rammebetingelser utformes på en måte som effektivt stimulerer til bærekraftig og lønnsom utvikling og høy verdiskaping i havnæringene….».

Les Regjeringens havstrategi her (https://www.regjeringen.no/contentassets/1ed01965de3249f689f1938ad3c0b672/nfd_havstrategi_webfil.pdf)
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer

- Trist at Geir Ove Ystmark har gått tom for saklige argumenter

30.11.2017 17:05
Sier NFKKs styreleder Ole L. Haugen om Ystmarks påstand om at «Kystkommunene tenker ikke mye på sikring av arbeidsplasser» og «Tenker bare på pengene».
Les mer

Presentasjoner fra Høstsamlingen

09.11.2017 08:18
Her kan du se alle innleggene fra Høstsamlingen på Gardermoen
Les mer