Hvordan jobber Nettverk fjord- og kystkommuner?

Vi går sammen om å fortelle om det gode liv i sjøkanten. Vi går sammen om å fortelle om beredskap, farleder, arealplaner, havner eller fisketurisme, om alle våre naturkvaliteter og opplevelsesmuligheter. Medlemskommunene fordeler seg i hele ti forskjellige fylker. Fem av disse fylkeskommunene har allerede gitt positive støtteuttalelser til vårt arbeid.

Arbeidsmetoden til nettverket handler om å snakke med folk. Det er et behov for at mange forteller om livet på kysten. Det er behov for å redusere avstanden mellom Oslo og Alta, Kristiansund, Nærøy og Kvinnherad. Nettverkets mange folkevalgte gjør det. Det betyr mange røster. Det betyr mange partiorganisasjoner og mange arenaer. Det betyr også mange lokalaviser.

Rent faktisk og praktisk er nettverket å regne med når kystsaker behandles. Å delta på høringer er en viktig del av vårt arbeid.

Vi er samlokalisert med KS Bedrift i Vika i Oslo.

Vedtekter for Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK)

§ 1 Navn og organisasjonsform
Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) etableres som en egen forening med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 2 Formål
Formålet med nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) er særlig å ivareta kystkommunenes interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen, og gjennom blant annet ulike former for lokal beskatnings- og avgiftsandel gi vertskommuner en rimelig del av verdiskapningen og/eller kompensasjon for ulempene som bruk av kommunenes sjø-, land- og luftterritorium medfører.

§ 3 Medlemmer
Som medlem av NFKK kan alle kommuner med kystlinje og alle fjordkommuner (benevnes heretter kun som kystkommuner) opptas.

§ 4 Økonomi mv
Medlemmene betaler en årlig deltakeravgift som fastsettes av årssamlingen.
NFKK skal ha et eget sekretariat. Kjøp av eksterne tjenester skjer etter behov etter beslutning fra styret.
Nettverkets aktiviteter og kostnadene ved driften av sekretariatet skal være selvfinansierende.
Medlemmene kan kjøpe tjenester fra NFKK etter retningslinjer fastsatt av styret.
Utmelding av NFKK må skje innen 1. oktober i det forutgående år før utmelding skal ha virkning.

§ 5 Avtale mellom NFKK og eksterne tjenesteleverandører
Det utarbeides en avtale som nærmere regulerer forholdet mellom NFKK og tjenesteleverandør(er). Slik(e) avtale(r) behandles og godkjennes av styret.

§ 6 Sekretariatet og dets funksjoner
NFKK skal ha sekretariat i … .* Sekretariatsleder ansattes eller leies inn av styret.
Sekretariatsleder rapporter til styret eller den styret utpeker.
Sekretariatet har ansvar for det praktiske knyttet til innkalling til årssamlingen og styremøter.
Sekretariatet skal gi bistand til styret og medlemmer i interessepolitiske spørsmål.
Sekretariatet forbereder saker til styret og utfører oppgaver som følger av årsplan og styrets anvisning.

§ 7 Styret
Styret skal bestå av fem til syv ordførere eller varaordførere samt tre varamedlemmer valgt av og blant NFKKs medlemmer.
Styret skal - i samarbeid med sekretariatet - ivareta medlemmenes interesser ved å sette interessepolitiske spørsmål på dagsorden overfor Stortinget, regjeringen og andre statlige og regionale myndigheter, og ellers være et talerør for medlemmene som faller innenfor NFKKs mandat, jf. § 2.
Saker som behandles av styret, som berører kystkommunenes felles interesser, kan forelegges KS med anmodning om bistand og videre oppfølging.
Styret kan også - innenfor NFKKs budsjettrammer - bestille utredninger av for eksempel spørsmål om juss, økonomi og/eller politikk og kan beslutte at saker av prinsipiell art skal føres for domstolene.

Styret skal også:
 • Innkalle deltakerne til årssamling med minst en måneds varsel.
 • Utarbeide årsplan for NFKKs aktiviteter.
 • Framlegge revidert regnskap og forslag til disponering av overskudd og inndekking av eventuelt underskudd.
 • Fremme forslag til budsjett og forslag til kontingent.
 • Være ansvarlig for at NFKKs økonomi holdes innenfor vedtatte budsjettrammer.
 • Sørge for at nettverkets medlemmer blir jevnlig oppdatert på NFKKs arbeid.

§ 8 Årssamling
Utenom valgår arrangerer NFKK, innen utgangen av april måned, en årssamling hvor alle medlemskommunene innkalles. I valgår holdes årssamlingen i oktober/november. Årssamlingen består av en organisasjonsdel og en del med et faglig innhold.
Årssamlingens organisasjonsdel forberedes og ledes av styret.
Ved avstemming har hvert medlem én stemme.
Et medlem kan la seg representere på årssamlingen gjennom fullmakt.
Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltagelse på årssamlingen dekkes av medlemmene selv.

Årssamlingen skal dessuten:
 • I oktober/november i valgår velge et styre som består av fem til syv medlemmer (ordførere/varaordførere) samt tre varamedlemmer. Funksjonstiden til styremedlemmene og varamedlemmene følger valgperioden. Hvert år velges leder og nestleder blant styrets medlemmer for kommende ettårsperiode.
 • I året før et valgår velge en valgkomité for fire år, bestående av tre personer som skal fremme forslag til styre og valgkomité.
 • Vedta aktiviteter, fastsette medlemskontingent og godkjenne forslag til budsjett og årsplan.
 • Fastsette disponering av overskudd og inndekking av underskudd.
 • Godkjenne revidert regnskap for NFKK samt årsmelding.

§ 9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av stemmene (inklusive avgitte og godkjente fullmakter) på årssamlingen.

§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av NFKK må fattes av årssamlingen med minst 3/4 flertall av stemmene (inklusive avgitte og godkjente fullmakter).
Forslag om oppløsning må fremsettes for styret senest seks måneder før årssamlingen. Styret må senest fem måneder før årssamlingen sørge for at NFKKs medlemmer blir forelagt forslaget om oppløsning.
Ved oppløsning av NFKK skal organisasjonens aktiva bindes i minst tre år for å kunne overføres til en ny organisasjon etter beslutning i det sist fungerende styre. Hvis en ny organisasjon ikke er opprettet innen den tid, skal disponible midler anvendes på den måten det siste valgte styret beslutter.

* Styret ble på stiftelsen gitt fullmakt til å etablere NFKKs sekretariat på den måte og med kontoradresse som styret finner hensiktsmessig.
Kontakt
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK)
v/ Kjell Olav Gammelsæter
KS Bedrift
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

E-post: kystnettverket@ks.no
Tlf.: 413 05 221

Du kan også nå oss på Facebook
Siste nytt

Velkommen til årsmøte for NFKK 5. og 6. april 2018

19.02.2018 15:32
Meld deg på årsmøtet i Nettverk fjord og kystkommuner 5.-6. april på Thon Hotel Opera i Oslo. I år kommer bla. Hans Geelmuyden fra Geelmuyden Kiese i tillegg til flere stortingspolitikere.
Les mer

47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

05.02.2018 16:24
Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.
Les mer

Sjømat Norge bør tenke seg om!

07.12.2017 15:31
Mandag denne uken skriver Geir Ove Ytsmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, at det er «Tid for tenkepause om havbruksavgifter». Vi tror heller det er Sjømat Norge som nå bør tenke seg om. I s...
Les mer

Utbetaling fra havbruksfondet i 2017

05.12.2017 15:42
Vi får jevnlig spørsmål om det er penger i havbruksfondet og om når de blir utbetalt. Det har drøyd før vi har fått tydelig svar, men nå opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at pengen i havbruksf...
Les mer

Lakseavgift er en gavepakke til oppdrettsnæringen!

01.12.2017 09:54
I følge administrerende direktør i sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, skal ønsket om en egen lakseavgift være et uttrykk for at kystkommunene bare «tenker på hva som kommer inn i kommunekassa». Det sier ...
Les mer